Your browser does not support JavaScript!
分類清單
用水.用電資料

 

每人年平均用電資料 每人年平均用水資料
96-99   100-108 96-99    100-108
歷年及今年用電統計表 歷年與今年用水及熱泵統計表
 95  96  97  98  99 100  96  97  98   99  100  101
101 102 103 104 105 106 102 103 104  105  106  107
107 108 108

 

營繕組.靜思語
營繕組靜思語