Your browser does not support JavaScript!
用水.用電資料

 

每人年平均用電資料 每人年平均用水資料
96-99   100-108 96-99    100-108
歷年及今年用電統計表 歷年與今年用水及熱泵統計表
 95  96  97  98  99 100  96  97  98   99  100  101
101 102 103 104 105 106 102 103 104  105  106  107
107 108 108